REVITECH.SK

Rozsah vykonaných revízií

Východiskové revízie,

Pravidelné prevádzkové revízie podľa harmonogramu,

Odstraňovanie závad zistených revíziou,

Vypracovanie harmonogramu na výkon revízií v súlade s platnou legislatívou,

Vypracovanie návrhu zmluvy s cenovou ponukou na obdobie podľa zadania prevádzkovateľa,

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Revízie elektrických zariadení do 1000V (Zák. NRSR č.124/2006 Z.z.)

Revízie bleskozvodov (STN EN 62305-1 až 4 a STN 34 1391)

Revízie elektrických zariadení v priestoroch regulačných staníc plynu (Zák. NRSR č.124/2006 Z.z., a Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z.)

Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia

Revízie elektrických spotrebičov (STN 33 1610:2002 a MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013)

Revízie elektrického ručného náradia (STN 33 1600:1996)

Servis elektrických zariadení a bleskozvodov

Dodávka a montáž elektro inštalácie (STN 33 2000-4-41, 43, 46, 47)

Inštalácia bleskozvodov (STN 33 2000-5-51, 52, 54)